فروشگاه شیمبال وظیفه خود می داند که از اطلاعات مشتری نگهداری و در حفظ آن کوشا باشد.