عسل کنارروستایی شیمبال- یک کیلویی

تومان380,000 تومان350,000

حجم یک کیلو

در صد خالص بودن 100 درصد

برداشت از شهرستان دزفول

 

عسل کنار شیمبال
عسل کنارروستایی شیمبال- یک کیلویی

تومان380,000 تومان350,000