روغن کنجد روستایی شیمبال

تومان150,000

حجم : یک لیتر

صددرصد طبیعی

تولید شده شهرستان شوشتر

روغن کنجد شیمبال
روغن کنجد روستایی شیمبال

تومان150,000